Direct contact? meetup@onlinemeetup.nl
Proberen?

Home > Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1   Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden
Apparatuur - de hardware systemen, laptops, en mobiele apparaten waarmee aan een Dienst wordt deelgenomen
Diensten - Software/internetapplicatie voor ‘het online klaslokaal’ om online les/training/bijles/nascholing te geven, gebruiken als web- en videoconferencing services en een bijbehorende managementmodule.  De netwerkinfrastructuur die nodig is om gebruik te maken van de diensten is uitgezonderd. Diensten worden aangeboden onder de namen OnlineMeetup (onlinemeetup.nl), MedicalMeetup, TrainingMeetup, MKBMeetup, SchoolMeetup, MeetupOnline, MeetupMedica.
Gebruiker - persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit is van een persoonlijk inlogaccount teneinde gebruik te maken van de Diensten
Leverancier - MeetupOnline BV, hierna “MeetupOnline” gevestigd te Huizen, Naarderstraat 305, 1272 NK en geregistreerd bij de KvK onder nummer 59690453
Opdrachtgever - degene met wie MeetupOnline een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
Overeenkomst - de afspraken vastgelegd in een document of op een andere manier, op grond waarvan MeetupOnline de Dienst levert en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop
Partners - degenen met wie Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Dienst en via de Dienst in verbinding staat en/of aan wie Opdrachtgever toegangscodes en wachtwoorden heeft verstrekt om van de Dienst gebruik te kunnen maken;
Participanten - Opdrachtgever en Partners gezamenlijk;
Partij(en) - Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk dan wel gezamenlijk.
Websites - de websites van MeetupOnline die bereikt kunnen worden via www.OnlineMeetup.nl, of via andere door MeetupOnline geregistreerde domeinen, sub domeinen die speciaal zijn ingericht voor Opdrachtgevers *.websessie.nl, mobiele versies van de (web)sites alsook de software en applicaties waarmee de Dienst kan worden bereikt op mobiele apparatuur.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Partijen komen overeen dat Leverancier, onder de voorwaarden en tarieven als opgenomen in de Overeenkomst, en de daarbij behorende bijlagen, de Dienst ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten.
2.2 De actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website www.OnlineMeetup.nl te vinden. Wanneer een wijziging of aanvulling de rechten en/of verplichtingen van de Opdrachtgever op significante wijze zal beïnvloeden, zal MeetupOnline de Opdrachtgever daarvan door middel van een e-mail naar het door de Opdrachtgever geregistreerde e-mailadres informeren en/of deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de Website.
2.3 Wanneer de Opdrachtgever het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging(en) of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert zij daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Dienst kan worden aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, via het bestelproces op de Website, of een andere wijze van aanvragen die is overeengekomen. Leverancier bevestigt de bestelling via email en Leverancier zal Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden aanbieden via een link naar de Website.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum

Artikel 4 Levering van de Dienst

4.1 MeetupOnline zal de Dienst leveren aan de Opdrachtgever tegen betaling van de vergoeding door Opdrachtgever, zoals nader gespecificeerd in de bestelling.
4.2 De Opdrachtgever accepteert dat de Dienst de functionaliteiten heeft zoals die in de Dienst op het moment van het eerste gebruik worden aangetroffen.
4.3 Leverancier spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Leverancier streeft er naar haar online diensten 24 per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden). Leverancier levert geen garantie m.b.t. onderbreking van haar online diensten en/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de Diensten.
4.4 Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door Leverancier zo spoedig mogelijk verholpen. Leverancier kan niet te allen tijde verhinderen dat de Dienst tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur welke toegang biedt tot de internetapplicatie en web en videoconferencing Services. Aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
4.5 Leverancier is gerechtigd om af te wijken van de overeengekomen dienstverlening indien daartoe een technische noodzaak bestaat. Leverancier zal zich inspannen om afwijkingen die van tevoren bekend zijn tijdig bekend te maken bij Opdrachtgever.
4.6 In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverlet het recht op betaling van reeds geleverde diensten.

Artikel 5 Toegang tot de Dienst

5.1 De Opdrachtgever zal toegang tot de Dienst verkrijgen via het internet als administrator met een vertrouwelijke inlogcode. Deze door MeetupOnline verstrekte toegangscode is strikt persoonlijk, niet-overdraagbaar en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de Opdrachtgever. De administrator wordt aangewezen door de Opdrachtgever en aan MeetupOnline voorgesteld als verantwoordelijke persoon die namens de Opdrachtgever handelingen verricht binnen de Dienst. MeetupOnline is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van de administrator in relatie tot de Dienst, dan wel voor handelingen van derden binnen de organisatie van de Opdrachtgever die hun recht tot handelen binnen de Dienst via de administrator hebben verkregen, dan wel voor handelingen verricht door onbevoegde derden die via de administrator toegang hebben verkregen tot de Dienst.
5.2 De Opdrachtgever stelt MeetupOnline onverwijld op de hoogte indien de Dienst onbevoegd wordt gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij de Opdrachtgever bestaat. MeetupOnline is gerechtigd te allen tijde de Dienst te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik of misbruik van de Dienst, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten. 
5.3 MeetupOnline kan de Dienst buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst. De verplichting tot betaling door de Opdrachtgever blijft gedurende de periode dat de Dienst niet beschikbaar is bestaan.

Artikel 6 Gebruik van de Dienst

6.1 MeetupOnline verleent de Opdrachtgever een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht, zonder het recht om sub-licenties te verstrekken, voor het gebruik van de Dienst ten behoeve van het organiseren van online bijeenkomsten ten behoeve van haar eigen organisatie gedurende de looptijd als overeengekomen in de Overeenkomst. 
6.2 De specificaties van onder meer de looptijd, het aantal lesuren in deze periode, het aantal deelnemers en de prijzen hiervan gedurende de looptijd zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.
6.3 Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. MeetupOnline is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever nadere gebruiksaanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van de Dienst te verstrekken. Opdrachtgever verklaart nu reeds deze nadere gebruiksaanwijzingen en/of instructies te accepteren.
6.4 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Opdrachtgever, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van, al of niet commerciële, exploitatie van de Dienst of enig gedeelte daarvan door de Opdrachtgever of een derde.
6.5 Het gebruik van de Dienst is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient ook zelf zorg te dragen voor het accurate gebruik van de managementmodule waarmee de handelingen ten behoeve van het faciliteren van online bijeenkomsten worden uitgevoerd, waaronder (maar niet beperkt tot) het registreren, versturen van uitnodigingen en herinneringen aan deelnemers aan een bijeenkomst. Indien  MeetupOnline is gevraagd handelingen voor Opdrachtgever te verrichten is MeetupOnline niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van deze door haar, in opdracht van de Opdrachtgever, verrichte handelingen, noch voor schade als gevolg van handelingen van de Opdrachtgever binnen de Dienst.
6.6 Bij gebruik van de Dienst door de Opdrachtgever of Gebruikers van de Opdrachtgever dat strijdig is met de aanwijzingen en/of instructies van MeetupOnline of anderszins oneigenlijk gebruik, zal de Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van dit gebruik.
6.7 Gebruik van de Dienst geschiedt op risico van de Opdrachtgever. Indien apparatuur, programmatuur, netwerk of internetverbinding van de Opdrachtgever niet toereikend blijken te zijn, dan zal MeetupOnline niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade, en niet verplicht zijn tot het kosteloos opnieuw faciliteren van de Dienst.

Artikel 7 Plichten van de uitvoering van de Dienst

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Apparatuur van de Participanten tijdig gereed is voor het uitvoeren van de Dienst.
7.2 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bij het opzetten van de verbindingen voor de Dienst te controleren of daadwerkelijk de juiste Participanten bij de vergadering zijn betrokken.
7.3 Het gebruik van Diensten wordt afgesloten voor een van tevoren bepaald aantal inlogaccounts met ‘presentator’ bevoegdheden bij Opdrachtgever. Het gebruik is voorbehouden aan persoonlijk door Opdrachtgever geautoriseerde presentators binnen de organisatie van Opdrachtgever die een inlogaccount krijgen aangemaakt en toegewezen door Opdrachtgever. Op aangekochte en niet gedistribueerde inlogaccounts is geen restitutie mogelijk, noch is doorverkoop van deze accounts toegestaan. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding heeft Leverancier het recht het account te blokkeren.
7.4 Bekendmaking opname. Het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om deelnemers aan web- en videoconferencing services via het online platform van Leverancier te informeren dat de vergadering wordt opgenomen. Leverancier is niet aansprakelijk indien u op dit punt in gebreke blijft.
7.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat de via de Dienst toegankelijke informatie niet beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard is, niet in strijd is met de goede zeden, nog jegens derden onrechtmatig van aard is, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Leverancier.
7.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat de via de Dienst toegankelijke informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
7.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat de via de Dienst toegankelijke informatie of toepassingen geen schade kunnen toebrengen aan gegevens, apparatuur en software van Leverancier noch van enige andere Partij.
7.8 Opdrachtgever staat ervoor in dat zijn/haar Partners de hiervoor verstrekte garanties eveneens zullen naleven.

Artikel 8 Validatie van de Apparatuur

8.1 Leverancier kan een validatietest vragen om eventuele beperkingen van de Apparatuur van Opdrachtgever en zijn/haar Partners te kunnen constateren.
8.2 Opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de validatietests. Hij/Zij zal onder andere aan Leverancier de noodzakelijke gegevens verstrekken en zal maatregelen treffen zodat Leverancier de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.
8.3 Indien Opdrachtgever op tijdelijke basis gebruik maakt van Apparatuur tot welke Leverancier in het kader van de Dienst de toegang levert, rust de verantwoordelijkheid voor de validatietest bij Leverancier.

Artikel 9 Informatieplicht

9.1 Opdrachtgever dient alle wijzigingen aan zijn/haar Apparatuur en/ of de Apparatuur van zijn/haar Partners die van invloed kunnen zijn op de Dienst zo spoedig mogelijk aan Leverancier door te geven.
9.2 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever eveneens zo spoedig mogelijk aan Leverancier door te geven.

Artikel 10 Gebruik van vertrouwelijke gegevens, data en geheimhoudingsplicht

10.1 Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere Partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
10.2 Opdrachtgever dient alle hem/haar ter beschikking gestelde toegangscodes en/of wachtwoorden vertrouwelijk te behandelen en te voorkomen dat deze door derden misbruikt kunnen worden. De kosten die gemaakt worden door misbruik van de toegangscodes zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.3 Wanneer de Opdrachtgever gebruik maakt van de Dienst komen de gegevens van de Gebruikers en Partners in het geautomatiseerde gegevensbestand op het privé domein ( *.websessie.nl) van de Opdrachtgever. Opdrachtgever legt de volgende gegevens vast om gebruik te kunnen maken van de Dienst: Naam en mailadres en mogelijk telefoonnummer, en geslacht. Deze gegevens blijven eigendom van de Opdrachtgever en zullen uitsluitend gebruikt worden binnen het geautomatiseerde systeem ten behoeve van het registreren en uitnodigen van deelnemers aan de Dienst.  
10.4 MeetupOnline is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verwerkte datagegevens van de Opdrachtgever.
10.5. MeetupOnline zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en haar privacy policy, die op de Website te vinden is, verwerken.
10.6. De navolgende leden (8.7 tot en met 8.11) van dit artikel zijn te beschouwen als een basis bewerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zijn van toepassing als er persoonsgegevens als bedoeld in die wet verwerkt worden.
10.7. In het kader van de wet als hiervoor genoemd wordt MeetupOnline gekwalificeerd als verwerker en Opdrachtgever als verantwoordelijke.
10.8. MeetupOnline zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerken, waarbij het MeetupOnline niet is toegestaan de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.
10.9. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. MeetupOnline staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
10.10. Opdrachtgever vrijwaart MeetupOnline voor alle aanspraken van derden of van overheidsinstanties belast met de uitvoering van de controle op nalevering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake inbreuken op die wet als hiervoor genoemd, alsmede daaronder begrepen de daar uit voortvloeiende kosten.
10.11. MeetupOnline zal geen ongevraagde e-mails sturen. En als MeetupOnline toestemming heeft van Opdrachtgever, stuurt MeetupOnline alleen e-mails die betrekking hebben op haar producten en diensten.

Artikel 11 Eigendom en Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten van MeetupOnline waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, met betrekking tot de Dienst, waaronder mede begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie met betrekking tot de Dienst, alsmede wijzigingen, updates en/of upgrades daarvan, blijven berusten bij MeetupOnline. De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van eigendom van zaken en programmatuur, en/of van intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Leverancier aanwendt bij het verrichten van de Dienst.
11.2 De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Leverancier. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
11.3 Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient Opdrachtgever hen terstond van de rechten van Leverancier op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient Leverancier terstond in te lichten.
11.4 Zonder exclusiviteit. U erkent en komt overeen dat Leverancier services kan leveren aan derden, waaronder concurrenten van U, welke dezelfde of vergelijkbare Services zijn die aan U zijn of worden geleverd.

Artikel 12 Vergoedingen

12.1 Alle vergoedingen die Opdrachtgever aan Leverancier verschuldigd is, zullen worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.
12.2 Leverancier heeft het recht om de tarieven behorende bij de Overeenkomst te wijzigen. Opdrachtgever heeft het recht bij wijziging van de tarieven de Overeenkomst ingaande de wijzigingsdatum op te zeggen als de tariefswijziging aantoonbaar onredelijke gevolgen heeft voor Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van dit recht om de Overeenkomst voortijdig op te beëindigen dient deze Leverancier hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, zulks met in achtneming van een maximum bedenktijd van 21 dagen na de bekendmaking van de nieuwe tarieven.
12.3 Indien een Opdrachtgever wijziging vraagt van reeds middels de Overeenkomst met Leverancier overeengekomen dienstverlening en Leverancier hierop in gaat, heeft dit geen gevolg voor het recht van Leverancier om betaling te vorderen voor de reeds overeengekomen dienstverlening.
12.4 Een annuleringsregeling kan overeengekomen worden.

Artikel 13 Betaling

13.1 Leverancier brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, door middel van een factuur, die per e-mail wordt verstuurd in PDF-formaat, in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Leverancier aangegeven bankrekening, op de wijze en binnen de termijn zoals is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn gelden van 21 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling van het totale factuurbedrag door Leverancier is ontvangen.
13.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, deelt Leverancier hem/ haar dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij/zij in verzuim is, tot aan de dag van de volledige betaling, de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag, inclusief eventuele invorderingskosten, onverminderd het recht van Leverancier op een volledige schadeloosstelling.
13.3 Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
13.4 Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige factuur, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande factuur die voor de levering van de Dienst is verstuurd.
13.5 Opdrachtgever zal bezwaren tegen de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Leverancier kenbaar maken. Uit eventuele bezwaren tegen de factuur volgt geen recht de betaling op te schorten.
13.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd een factuur voor de geleverde Dienst te verrekenen met enige andere vordering op Leverancier ongeacht de aard van de vordering.

Artikel 14 Overmacht en Aansprakelijkheid

14.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die MeetupOnline niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van MeetupOnline, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MeetupOnline komt. Onder overmacht wordt onder andere, expliciet begrepen het niet naar behoren functioneren van servers, programmatuur, netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen en niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door derden.
14.2 Leverancier is bij de uitvoering van deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst.
14.3 Leverancier levert geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
14.4 Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.
14.5 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop MeetupOnline en de Opdrachtgever geen invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en die de uitoefening van het gebruiksrecht op de Dienst onmogelijk maakt, is MeetupOnline respectievelijk de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van MeetupOnline vorderen.

Artikel 15 Ontbinding van de Overeenkomst

15.1 Leverancier en Opdrachtgever zijn, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever:

a. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1 Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren.
16.2 Als Leverancier gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst binnen 21 dagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier melding van te maken.
16.3 Als wordt geconstateerd dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze afgescheiden worden van de Voorwaarden en de rest van de Voorwaarden zal volledig van kracht blijven.
16.4 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.5 In geval van klachten met betrekking tot de diensten kan de Opdrachtgever zich in eerste instantie wenden tot MeetupOnline om te proberen in onderling overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn kan Opdrachtgever zich wenden tot een mediator als derde onafhankelijke partij. Blijft het onmogelijk om een geschil op te lossen dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.
16.6 Het is MeetupOnline toegestaan om haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. In het bijzonder als het gaat om overdracht in het kader van verandering van rechtsvorm, verkoop of fusie van haar onderneming.


In het geval van vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u te allen tijde contact opnemen met MeetupOnline, zoals vermeld op de website www.onlinemeetup.nl.

MeetupOnline BV
2020
 

Waarom OnlineMeetup?
  • Je eigen online klaslokaal
  • Tijdswinst
  • Alleen pc en internet nodig
  • Combineer online en offline
  • Locatie onafhankelijk
  • Live webcams of webinar
OnlineMeetup graag uitproberen?
Vraag nu een GRATIS proefperiode aan!
Proefperiode proberen
Bekijk de video